14 July 2011

*गुरु* गुरु तो एवी राह जुए छे के शिष्य पण शिष्य न रहे.एवी घडीओ आवी जाय के शिष्य पण बदलाइने गुरुना अनुभव साथे एक थइ जाय.महापुरुषो कोई पण रुपमां होय....दत्तात्रेय भगवान होय,शंकराचार्य भगवान होय,शुकदेवजी मुनि होय,जनकराजा होय,ज्ञानेश्वर महाराज होय,अखा भगत होय,संत तुकाराम होय,संत एकनाथ होय,स्वामी रामतीर्थ होय,जलाराम जोगी होय के नरसिंह महेता होय, कोइ पण नामी-अनामी ज्ञानवान होय,ब्रह्मवेत्ता होय,जेओ संसारथी पर छे ए बधा ज महापुरुषोने आपणे खुब प्यारथी पोताना ह्रदयमां स्थापित करीए, एमना ज्ञानने ह्रदयमां धारण करीए.....
॥कायेन वाचा मयनसेन्द्रियैवा बुध्यात्मना वा प्रकृते: स्वभावात्‌ । करोमि यद्‌ यद्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि॥ **शरीरथी,वाणीथी, मनथी, इन्द्रियोथी,बुद्धिथी अथवा प्रकृतिना स्वभावथी जे कंइ करीए छीए ते बधुं समर्पित करीए छीए..अमारां जे कंइ कर्म छे, हे गुरुदेव! ए बधां आपना चरणोमां समर्पित छे...अमारो कर्तापणानो भाव,अमारो भोक्तापणानो भाव आपना चरणोमां समर्पित छे..

30 June 2011

ऐवा आवे छे धरतीना साद रे....हालो भेरु! गामडे. भीनी माटीनी गंध आवे याद रे....हालो भेरु! गामडे. बोलावे आज एनां खुल्लां आकाश, मीठा परोढना अलबेला उजास, घेरा घम्मर वलोणाना नाद रे....हालो भेरु! गामडे. चारीशुं गावलडी डुंगरना ढाळे, बांधीशुं हींचको वडलानी डाळे, मोर गहेके ज्यां सरोवरनी पाळ रे....हालो भेरु ! गामडे. गाओ रे बंधवा ! गामडाना गीत,याद करो भोळुडां मानवीनी प्रीत, जाणे जिँदगीना मीठा नवनीत रे....हालो भेरु! गामडे. खूंदवाने सीम,भाई !खेडवाने खेतरो,भारतना भाविनां करवा वावेतरो, हे जी करवा माभोभने आबाद रे.....हालो भेरु ! गामडे. --नाथालाल दवे

26 April 2011

*FUN* 8 वखत 8नो उपयोग करीने 1000 मेळववा; (1)888+88+8+8+8=1000 (2)8888/8.888=1000 (3){8888-888}/8=1000 (4) {888-8}+8{8+8}-8=1000 (5) 8{8(8+8)-(8+8)/8}-8=1000
।।शिक्षण मां अनुबंध।। कोयडा ए गणितने रसप्रद बनाववा माटेनी एक असरकारक प्रवृत्ति छे. केटलाक कोयडाः..(1)एक शिक्षिकाबेन रोज एक चोक वापरे तेमांथी 1/5 चोक बचावे.रोजना वधेल 1/5 चोक एकबीजा साथे जोडीने पण वापरी ले. जो तेमनी पासे 25 चोक होय तो केटला दिवस चाले?? (2)6 वांदराने 6केळां खातां 6मिनिट थाय तो 2वांदराने 2केळां खातां केटलो समय थाय? 60मिनिटमां 60केळां खवराववा माटे केटला वांदरा जोइए? (3)25*25ना चोरस ब्लोकनी दरेक बाजुए 26खीली लगाडवी होय तो केटली खीली जोइए? (4)12*10*6नो लंबघन ब्लोक लाल रंगथी रंगेलो छे.तेमांथी 1*1*1ना समघन बनावीए तो केटला समघन पर लाल रंग करेल हशे? (5)एक माणस फरती सीडीनां 7पगथियां पोतानी जाते चढे तो 60सेकन्डमां टोच पर पहोचे छे,जो ते 15पगथियां चढे तो 40सेकन्डमां टोच पर पहोंचे छे. जो एक पण पगथियुं न चढे तो केटला सेकन्डमां टोच पर पहोचशे?? (6)तमे एक मोटो समघन बनाव्यो छे. तेनी बधी बाजुओ जोइ शकाय तेम मूकवो छे, क्यां मूकशो? (7) 5 अने 9 वच्चे कयुं चिह्न मूकीए तो 5थी मोटी अने 9थी नानी संख्या मळे? (8)10दडाने 5लीटीओमां एवी रीते गोठवो के जेथी दरेक लीटीमां 4दडा आवे..