26 April 2011

*FUN* 8 वखत 8नो उपयोग करीने 1000 मेळववा; (1)888+88+8+8+8=1000 (2)8888/8.888=1000 (3){8888-888}/8=1000 (4) {888-8}+8{8+8}-8=1000 (5) 8{8(8+8)-(8+8)/8}-8=1000
।।शिक्षण मां अनुबंध।। कोयडा ए गणितने रसप्रद बनाववा माटेनी एक असरकारक प्रवृत्ति छे. केटलाक कोयडाः..(1)एक शिक्षिकाबेन रोज एक चोक वापरे तेमांथी 1/5 चोक बचावे.रोजना वधेल 1/5 चोक एकबीजा साथे जोडीने पण वापरी ले. जो तेमनी पासे 25 चोक होय तो केटला दिवस चाले?? (2)6 वांदराने 6केळां खातां 6मिनिट थाय तो 2वांदराने 2केळां खातां केटलो समय थाय? 60मिनिटमां 60केळां खवराववा माटे केटला वांदरा जोइए? (3)25*25ना चोरस ब्लोकनी दरेक बाजुए 26खीली लगाडवी होय तो केटली खीली जोइए? (4)12*10*6नो लंबघन ब्लोक लाल रंगथी रंगेलो छे.तेमांथी 1*1*1ना समघन बनावीए तो केटला समघन पर लाल रंग करेल हशे? (5)एक माणस फरती सीडीनां 7पगथियां पोतानी जाते चढे तो 60सेकन्डमां टोच पर पहोचे छे,जो ते 15पगथियां चढे तो 40सेकन्डमां टोच पर पहोंचे छे. जो एक पण पगथियुं न चढे तो केटला सेकन्डमां टोच पर पहोचशे?? (6)तमे एक मोटो समघन बनाव्यो छे. तेनी बधी बाजुओ जोइ शकाय तेम मूकवो छे, क्यां मूकशो? (7) 5 अने 9 वच्चे कयुं चिह्न मूकीए तो 5थी मोटी अने 9थी नानी संख्या मळे? (8)10दडाने 5लीटीओमां एवी रीते गोठवो के जेथी दरेक लीटीमां 4दडा आवे..
टहुको सांभळ्यो ने याद आवी वसंत,कोयलने थयु हशे हु क्यां बोली ।। वादळांए दोडादोडी करी ने याद आवी वर्षा,पवनने थयु हशे में क्यां दोट मेली ।।