24 March 2011

*आजनो सुविचार*
पोताने थता अन्यायने सहन करतां करतां अन्यायकर्ताने जो क्षमा करवामां आवे तो द्वेष प्रेममां फेरवाइ जाय छे........
॥शिक्षण॥
कोइ शिक्षक अत्यार सुधी पेदा नथी थयो जे विध्यार्थी ने शिखवी शके.....शिक्षक मात्र तेना शीखवामां मार्गदर्शक बनी शके.....खेतरमां पाणी तो एनी मेळे जशे जो धोरियो साफ हशे......