26 April 2011

*FUN* 8 वखत 8नो उपयोग करीने 1000 मेळववा; (1)888+88+8+8+8=1000 (2)8888/8.888=1000 (3){8888-888}/8=1000 (4) {888-8}+8{8+8}-8=1000 (5) 8{8(8+8)-(8+8)/8}-8=1000
।।शिक्षण मां अनुबंध।। कोयडा ए गणितने रसप्रद बनाववा माटेनी एक असरकारक प्रवृत्ति छे. केटलाक कोयडाः..(1)एक शिक्षिकाबेन रोज एक चोक वापरे तेमांथी 1/5 चोक बचावे.रोजना वधेल 1/5 चोक एकबीजा साथे जोडीने पण वापरी ले. जो तेमनी पासे 25 चोक होय तो केटला दिवस चाले?? (2)6 वांदराने 6केळां खातां 6मिनिट थाय तो 2वांदराने 2केळां खातां केटलो समय थाय? 60मिनिटमां 60केळां खवराववा माटे केटला वांदरा जोइए? (3)25*25ना चोरस ब्लोकनी दरेक बाजुए 26खीली लगाडवी होय तो केटली खीली जोइए? (4)12*10*6नो लंबघन ब्लोक लाल रंगथी रंगेलो छे.तेमांथी 1*1*1ना समघन बनावीए तो केटला समघन पर लाल रंग करेल हशे? (5)एक माणस फरती सीडीनां 7पगथियां पोतानी जाते चढे तो 60सेकन्डमां टोच पर पहोचे छे,जो ते 15पगथियां चढे तो 40सेकन्डमां टोच पर पहोंचे छे. जो एक पण पगथियुं न चढे तो केटला सेकन्डमां टोच पर पहोचशे?? (6)तमे एक मोटो समघन बनाव्यो छे. तेनी बधी बाजुओ जोइ शकाय तेम मूकवो छे, क्यां मूकशो? (7) 5 अने 9 वच्चे कयुं चिह्न मूकीए तो 5थी मोटी अने 9थी नानी संख्या मळे? (8)10दडाने 5लीटीओमां एवी रीते गोठवो के जेथी दरेक लीटीमां 4दडा आवे..
टहुको सांभळ्यो ने याद आवी वसंत,कोयलने थयु हशे हु क्यां बोली ।। वादळांए दोडादोडी करी ने याद आवी वर्षा,पवनने थयु हशे में क्यां दोट मेली ।।

8 April 2011

वाह अण्णाजी,वाह!
भ्रष्टाचारना अजगरे देश आखाने भरडो लीधो छे त्यारे युवानोने शरमावे तेवा जोम साथे,पोताना आत्मबळने सहारे मेदाने पड्या छे तेवा वडील अण्णाजीने कोटि-कोटि सलाम...भ्रष्ट राजनेताओने आ बिलथी पेटमां चुक आवशे.... वषों पहेलां गांधीजीए पारकी सत्ता सामे आ शस्त्रनो सफळ ऊपयोग कर्यो हतो....खंधा राजकारणीओनी खंधाईनो भोग न बनतां पोतानु लक्ष्य सिध्ध थाय तेवी परमकृपाळु परमात्माने प्रार्थना........"भारत माता की जय "

6 April 2011

"परीक्षा"
आजथी परीक्षा शरु थइ. बाळपण याद आव्युं...परीक्षाना बे-त्रण दिवस बाकी....पूर्व तैयारी.....बे ईँचनी पेन्सिल (बंने छेडे छोलीने..),घसाइ गयेल रबर, तुटेल कंपासपेटी, डायरीनु पुठ्ठृं.......कया रुममां अने कोनी साथे नंबर आवशे...... साहेब प्रश्नपत्र क्यारे आपशे तेनी इंतेजारी...पेपर हाथमां आव्या पछी थता ह्यदयना धबकारा.....कोई प्रश्न न आवडे ते वेळा थतो मुझारो......जेवुं आवडे तेवुं लखवानी कोशिष....रुममां साहेबना आंटाफेरा दरम्यान थतो गभराट.....जो कोई चोरी करवानी चेष्टा करे तो थती धोलाई......अने अंते...पेपर पुरु थतां थतो संतोष......1,2,3,4,5,6,7....परीक्षा पुरी....केरी अने मीठी आंबली खावा कलाको सुधी करेल रखडपट्टी.....कोयलना टहुकानी करेल असल जेवी नकल.....बपोरवेळाए तळावनी डुबकीओ......अने...अने.....अने......गामनां बे बाळको(भाइ अने बहेन) तळावमां पोयणां तोडवा गयां......सदाने माटे जळदेवीना खोळामां समाई गयां......

5 April 2011

॥आजनुं शिक्षण॥
आधुनिक मा-बापने पोताना पाल्यने बहु जल्दी मोटो माणस बनावी देवो छे एटले ज तो तेने खावानु शीखवता पहेलां A..B..C..D.. शीखववानी चिंतामां पडी जाय छे.....त्रण वर्षना फुलडाने LKG-SKG ना केडियमछाप पिंजरमां पुरतां हैयुं जराये नहिं दुभातु होय????? शुं आजना मा-बाप LKG-SKG करीने आगळ आव्या छे??? नवाईनी वात तो ए छे के जे पोताने शिक्षित गणावे छे ते ज मा-बाप आवी क्रुरता करता होय छे.....अंग्रेजी भाषा तरीके एनी जग्याए बराबर छे पण ते आपणी मातृभाषानुं स्थान न ज लई शके....॥जय गुजराती॥