7 March 2011

@विश्व महिला दिन@
॥नारी तु नारायणी॥ ज्यां नारी नु सन्मान थाय छे त्यां सर्व सुखो नो वास होय छे.
जुनी शाला
आजे जुनी शाला खाली करी कारन के ते नवी बनवानी छे...शाला साथे 11 वरसना संस्मरणो जोडायेला छे....शाला तो नवी बनशे, मेदान मां उगाडेल वृक्षो???